Avfallsveileder Hero Banner

SAR Avfallsveileder

Sikrer at du får den viktigste informasjonen du trenger for sortering, håndtering, og deklarering av avfall i din virksomhet.

 

 • Bærekraftig avfallshåndtering
 • Korrekt  sortering, klassifisering og merking av avfall
 • God avfallskultur 

Last ned hele avfallsveilederen

 

SAR Avfallsveilder - Book-1

Avfallsveilederen skal være et lett tilgjengelig hjelpemiddel for håndtering av avfall i din virksomhet.

 • Gjør avfallshåndtering mer bærekraftig gjennom reduksjon av avfallsmengde, gjenbruk og gjenvinning.
 • Veileder til rett sortering, klassifisering og merking av avfall samt korrekt bruk av emballasje.
 • Hjelper bedriften med god avfallskultur som igjen sikrer bærekraftige, økonomiske og praktiske løsninger.

 

Innhold

Nedover finner du en rekke avfallsfraksjoner.

Under hver er det informasjon om hvilken fraksjon avfallet tilhører og hva som kan og ikke kan blandes sammen i de ulike fraksjonene.

 • Avfallstyper
 • Emballasje
 • Avfallsdisponering
 • Tips og unntak

 

Last ned enkeltfraksjonene for fullstendig informasjon.

Hånd og strå – Kopi

Ordinært avfall

Ordinært avfall er avfall fra offentlige eller private virksomheter eller institusjoner. Det er den enkelte eier/avfallsbesitter som har ansvar for at avfall behandles forsvarlig. Forurensningsloven sier at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for mennesker og miljø.

Ønsker du ytterligere informasjon om sortering, håndtering og transport av avfall kan SAR kontaktes for rådgivning. Ta kontakt via hjemmesiden vår eller se kontaktinfo på siste side i veilederen

MATAVFALL (1111)

Last ned fullstendig informasjonLast ned hele avfallsveilederen

HAGE- OG PARKAVFALL (1131)

Last ned fullstendig informasjon   Last ned hele avfallsveilederen

TREVIRKE (1141-1142)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KABELTROMLER

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

PAPPEMBALLASJE , PAPIR OG KARTONG (1299)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

GLASS OG METALLEMBALLASJE (1322)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

METALLER (1400)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

EE-AVFALL (1599)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KABELAVFALL (1504)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

PLAST (1799)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

SLANGER (1899)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

ORGANISK SLAM (1126)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

RENE, LETT FORURENSENDE OG FORURENSENDE MASSER

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

MASSER AV BETONG OG PUSS

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

GIPS (1615)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

ISOLASJON OG MINERALULL (1617)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KERAMIKK OG PORSELEN (1618)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

TAKPAPP OG TJÆREPAPP (1621)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

BLANDET ORDINÆRT AVFALL OG RESTAVFALL (9912)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

UTSORTERT BRENNBART AVFALL (9913)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

Fotavtrykk i jord med spire – Kopi

Farlig avfall (7000-serie)

Farlig avfall er avfall som inneholder farlige stoffer over en grenseverdi eller som kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og miljø. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall og det skal oppbevares slik at man hindrer fare for søl.

 

Deklarering

 • Alt farlig avfall inkludert LRA skal klassifiseres på et felles deklarasjonsskjema
 • Den som først sender inn avfallet skal stå som avfallsprodusent
 • Det er viktig å velge rett avfallsmottaker. SAR har f.eks. flere lokasjoner som
  hører til samme avdeling
 • Deklarasjonsnummer er et unikt sporingsnummer
 • Emballasje skal alltid merkes med deklarasjonsnummer og
  avfallsstoffnummer
 • Avfallsprodusent er ansvarlig for å gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet og det anbefales å alltid legge ved datablad

Ønsker du ytterligere informasjon om sortering, håndtering og transport av avfall kan SAR kontaktes for rådgivning. 

REFUSJONSBERETTIGET SPILLOLJE (7011)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

SPILLOLJE (7012)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

OLJE OG FETTAVFALL (7021)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

OLJEFORURENSET MASSE (7022)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

DRIVSTOFF OG FYRINGSOLJE (7023)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

OLJEFILTER MED METALL (7024)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

AVFALL FORURENSET AV ELLER INNEHOLDER RÅOLJE / KONDENSAT (7025) 

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

OLJEEMULSJONER OG SLOPPVANN(7030) 

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

OLJEHOLDIGE EMULSJONER FRA BOREDEKK (7031)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

ORGANISKE LØSEMIDLER MED HALOGEN (7041)

Last ned fullstendig informasjonLast ned hele avfallsveilederen

ORGANISKE LØSEMIDLER UTEN HALOGEN (7042)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

MALING, LAKK OG LIM (7051)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

SPRAYBOKSER (7055)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KVIKKSØLVHOLDIG AVFALL (7081)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KVIKKSØLVHOLDIGE BATTERIER, KNAPPCELLER (7082)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KADMIUMHOLDIG AVFALL (7083)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KADMIUMHOLDIGE BATTERIER (7084)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

AMALGAM (7085)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

LYSSTOFFRØR OG SPAREPÆRER (7086)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

UORGANISKE SALTER OG ANNET FAST STOFF (7091)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

BLYAKKUMULATOR, BILBATTERIER (7092)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

USORTERTE SMÅBATTERIER (7093)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

LITIUMBATTERIER (7094)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

METALLHYDROKSIDSLAM (7095)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

BLÅSESAND (7096)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

SLAGG,STØV, ASKE, KATALYSATORER (7096)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

UORGANISKE LØSNINGER OG BAD (7097)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

CCA - IMPREGNERT TREVIRKE (7098)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

CYANIDHOLDIG AVFALL (7100)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

BEKJEMPNINGSMIDLER UTEN KVIKKSØLV (7111)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

BEKJEMPNINGSMIDLER MED KVIKKSØLV (7112)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

ISOCYANATER (7121)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

STERKT REAKTIVT STOFF (7122)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

HERDERE OG ORGANISKE PEROKSIDER (7123)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

SURT UORGANISK AVFALL (7131)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

BASISK UORGANISK AVFALL (7132)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

RENGJØRINGSMIDLER (7133)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

SURT ORGANISK AVFALL (7134)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

BASISK ORGANISK AVFALL (7135)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

OLJEBASERET BOREVÆSKE (7142)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KAKS MED OLJEBASERET BOREVÆSKE (7143)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

VANNBASERT BOREVÆSKE (7144)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KAKS MED VANNBASERT BOREVÆSKE (7145)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

ORGANISK AVFALL MED HALOGEN (7151)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

ORGANISK AVFALL UTEN HALOGEN (7152)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

AVFALL MED BROMERTE FLAMMEHEMMERE (7155)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

AVFALL MED FTALATER (7156)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

ISOLASJON MED MILJØSKADELIGE BLÅSEMIDLER (7157)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen

KLORPARAFINHOLDIGE ISOLERGLASSRUTER (7158)

Last ned fullstendig informasjon Last ned hele avfallsveilederen